وقتی که بر اساس یافته های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته ی خارجی ساختمان، اتلاف انرژی به طور میانگین حدود ٣۵ درصد از دیوارهای جانبی، ٢۵ درصد از سقف، ١٠ درصد از کف و ٢٠ تا ٢۵ درصد از پنجره ها و درهای ساختمان ها، رخ می دهد…

ادامه مقاله